Bronnen en methode

Dit onderzoek is gebaseerd op CBS Microdata. Dit is een stelsel van koppelbare databestanden, met gegevens over personen, adressen en (vastgoed)objecten. Vertrekpunt is de zogeheten ‘huishoudenbus’, een longitudinaal bestand waarin alle personen in Nederland en hun huishoudenspositie door de tijd zijn geregistreerd.

De gegevens in deze studie hebben betrekking op hoofden van huishoudens (referentiepersonen). Dit wijkt af van de gebruikelijk migratiestatistiek, die in personen rekent en waarbij dus ook kinderen en partners meetellen. In dit onderzoek telt elk huishoudens als één, ook als het uit meer personen bestaat. De positie als hoofd huishoudens en alle kenmerken van het huishoudens hebben betrekking op de situatie na verhuizing en kunnen verschillen van die van daarvoor.

Vergelijking van jaar op jaar

Onder een verhuizing van een huishouden wordt verstaan dat het adres van de referentiepersoon op 31 december verschilt van het adres van de betreffende referentiepersoon op 31 december in het voorafgaande jaar. Indien van een referentiepersoon een jaar eerder geen adres kan worden gevonden, wordt dit beschouwd als vestiging uit het buitenland. Overigens is een verandering van adres niet hetzelfde als verandering van woning. Meer hierover in het blok van adressen naar woningen.

Alleen de situaties op 31 december zijn vergeleken. Indien iemand in het bestudeerde jaar nogmaals is verhuisd, tellen die tussentijdse verhuizingen niet mee. Dit maakt uit, omdat het juist bij verhuizingen over lange afstand (of uit het buitenland) vaak voorkomt dat iemand eerst kort op een tijdelijk onderkomen verblijft en vervolgens binnen de gemeente of regio van vestiging naar een meer permanent adres verhuist. Zouden we alleen naar de laatste verhuizing kijken, dan levert dit een onderschatting op van de verhuizingen over lange afstand, waaronder die uit de Randstad en die uit het buitenland.

Deze benadering heeft onder meer tot gevolg dat vestigers uit het buitenland die eerst in een AZC worden opgevangen en vervolgens binnen Nederland doorverhuizen op hun nieuwe adres nog altijd als vestigers uit het buitenland worden gezien. Wanneer wordt gesproken over verhuisstromen met de Randstad en met overig Nederland gaat het altijd om huishoudens die een jaar eerder al in Nederland woonden.