Profiel van de vestigers uit de Randstad

Wie zijn die vestigers uit de Randstad en hoe verschillen zij van andere recent verhuisden? Om hier inzicht in te krijgen, kijken we naar de leeftijd van de referentiepersoon en naar de samenstelling van het huishouden. De instroom uit de Randstad verschilt nogal tussen de tien bestemmingsregio’s.

Leeftijden

De leeftijden van de recent verhuisden verschillen per regio. De categorie tot 23 jaar treffen we veel aan onder recent verhuisden binnen regio’s met studentensteden, te weten Arnhem / Nijmegen en stedelijk Twente. Onder de vestigers uit de Randstad in deze regio’s is hun aandeel nog groter. Ook Foodvalley (Wageningen) trekt veel jongeren in de studentenleeftijd.

Twintigers (23-29 jaar) uit de Randstad treffen we relatief veel aan in de regio’s Arnhem / Nijmegen en stedelijk West-Overijssel (Zwolle en Kampen). In Rivierenland wordt de (omvangrijke) instroom uit de Randstad gedomineerd door huishoudens in de leeftijd 30-44 jaar. Het leeftijdsprofiel van de instromers verschilt hier maar weinig van dat van de lokaal (binnen Rivierenland) verhuisden. Ook in de Stedendriehoek is dit het geval. En ook in Foodvalley zijn 30-44 jarigen naast jongeren goed vertegenwoordigd onder de instromers.

Een aparte categorie vormen senioren. Vestigers uit de Randstad in landelijke regio’s zijn vaak wat ouder dan huishoudens die binnen de eigen regio verhuizen. Dat begint eigenlijk al bij de 45-plus. Het aandeel en aantal senioren dat naar het oosten verhuist is de afgelopen jaren gegroeid. De Achterhoek is hier een mooi voorbeeld van, evenals landelijk Twente. De vestigers uit de Randstad zijn hier niet een grote, maar wel een heel specifieke groep, met zestigplussers als snelst groeiende leeftijdsklasse.

In onderstaande grafiek is de instroom voor de grotere gemeenten in Gelderland en Overijssel in beeld gebracht. Zestigplussers zijn hier in de minderheid; die gaan meer naar het platteland. In de stroom naar Enschede en Nijmegen domineren de jongeren, vooral in de stroom uit ‘overig Nederland’. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van universiteiten. Naar de overige steden is de instroom meer gespreid qua leeftijd. De instroom uit de Randstad is veelal net wat ouder dan die uit ‘overig Nederland’. Opvallend is de ontwikkeling in Deventer. Deze stad trekt steeds meer dertigplussers uit de Randstad, terwijl het aantal interne verhuizingen juist is afgenomen.

Samenstelling van het huishouden

Wat betreft samenstelling van het huishouden blijkt dat alleenstaanden een groot deel uitmaken van de binnen Nederland verhuisden. Het aandeel alleenstaanden onder binnen de regio’s verhuisden loopt in 2022 uiteen van 38% in landelijk Twente tot 54% de regio Arnhem / Nijmegen en stedelijk Twente. Onder de vestigers uit de Randstad loopt het aandeel alleenstaanden in het jaar 2022 uiteen van 30% in landelijk Twente tot 63% in stedelijk Twente.

In de stedelijke regio’s is het aandeel alleenstaanden onder de instromers van buiten (uit de Randstad en vooral uit overig Nederland) nog groter dan onder de verhuisden uit eigen regio. Dit hangt samen met de instroom van studenten. In de overige regio’s verschilt de instroom naar huishoudenssamenstelling uit de Randstad niet zoveel met de eigen verhuisden.