Profiel van de vestigers

Wie zijn die vestigers uit de Randstad en hoe verschillen zij van andere recent verhuisden? Om hier inzicht in te krijgen, kijken we naar de leeftijd van de referentiepersoon en naar de samenstelling van het huishouden. Het blijkt dan dat de verschillen tussen de tien hier onderscheiden regio’s soms groter zijn dan de verschillen tussen de ‘eigen’ vestigers en die uit de Randstad.

Leeftijden

De leeftijden van de recent verhuisden verschillen per regio. De categorie tot 23 jaar treffen we veel aan onder recent verhuisden binnen regio’s met studentensteden, te weten Arnhem / Nijmegen en stedelijk Twente. Onder de vestigers uit de Randstad in deze regio’s is hun aandeel nog groter. 

Een andere aparte categorie vormen senioren. Vestigers uit de Randstad in landelijke regio’s zijn vaak wat ouder dan huishoudens die binnen de eigen regio verhuizen. Dat begint eigenlijk al bij de 45-plus. Het aandeel en aantal senioren dat naar het oosten verhuist is de afgelopen jaren gegroeid. De Achterhoek is hier een mooi voorbeeld van. De vestigers uit de Randstad zijn hier niet een grote, maar wel een heel specifieke groep.

Hieronder is de leeftijdsverdeling weergegeven voor de grotere steden in beide provincies.

Samenstelling van het huishouden

Wat betreft samenstelling van het huishouden blijkt dat alleenstaanden een groot deel van de binnen Nederland verhuisden uitmaken. Het aandeel alleenstaanden onder recent verhuisden loopt in de periode 2016-2018 uiteen van 35% in landelijk Twente tot 56% in de regio Arnhem / Nijmegen. Dit aandeel is in vergelijking met de periode 2013-2015 wel gedaald. Dit komt niet omdat er minder alleenstaanden verhuisden, maar  omdat de andere typen meer zijn gaan verhuizen.

In de stedelijke regio’s is het aandeel alleenstaanden onder de instromers van buiten (uit de Randstad en vooral uit overig Nederland) nog groter dan onder de verhuisden uit eigen regio. Dit hangt samen met de instroom van studenten. In de overige regio’s verschilt de instroom naar huishoudenssamenstelling uit de Randstad niet zoveel met de eigen verhuisden. Instromers uit overig Nederland zijn over het algemeen wat vaker alleenstaand.